一般社団法人世界メッシュ研究所

Trang Chủ

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

Viện Nghiên Cứu Lưới Thế Giới là nơi nghiên cứu mở rộng, thống kê lưới khu vực (JIS X0410) và tiến hành các hoạt động mang tính phổ cập mạng lưới ra thế giới.

   • Hỗ trợ cho việc du nhập lưới thế giới đến các nước đang phát triển.
   • Hỗ trợ tạo số liệu thống kê lưới thời gian thực ở cấp độ thế giới trên các dịch vụ Web hiện có.
   • Hỗ trợ phát triển ứng dụng đẳng cấp thế giới có sử dụng IoT.
   • Hỗ trợ cho các hoạt động về nghiên cứu thống kê lưới thế giới.

Lưới Thế Giới là gì?

Mã lưới vuông là một định nghĩa quan trọng để tạo ra dữ liệu thống kê lưới vuông. Tại Nhật Bản, chúng ta có định nghĩa mã lưới vuông JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản), được tiêu chuẩn hóa như JIS X0410. Chúng tôi đề xuất một phần mở rộng tương thích của JIS X0410 trên toàn thế giới và gọi nó là hệ thống hình vuông lưới thế giới. Mã lưới vuông trên thế giới có thể xác định lưới bao phủ toàn thế giới dựa trên 6 cấp bậc. Chúng ta có thể biểu diễn lưới hình vuông bằng cách sử dụng từ 6 đến 13 chữ số theo thứ tự với độ phân giải của nó.

Cấp độ lưới Độ dài chuỗi số Định nghĩa phân khúc Khoảng cách vĩ độ Khoảng cách kinh độ Tổng số
Lưới thứ 1 6 chữ số   40 phút 1độ 97,200
Lưới thứ 2 8 chữ số Lấy lưới vuông thứ 1 chia làm 64 lưới vuông nhỏ bằng nhau ( 8×8 ) 5 phút 7 phút 30 giây 6,220,800
Lưới thứ 3 (Lưới cơ bản) 10 chữ số Lấy 1 ô lưới vuông từ lưới thứ 2 chia làm 100 phần bằng nhau từ đó ta được lưới thứ 3 ( 10×10) 30 giây 45 giây 622,080,000
Lưới thứ 4 11 chữ số Lấy 1 ô lưới vuông từ lưới thứ 3 chia làm 4 phần bằng nhau từ đó ta được lưới thứ 4 (2×2) 15 giây 22.5 giây 2,488,320,000
Lưới thứ 5 12 chữ số Lấy 1 ô lưới vuông từ lưới thứ 4 chia làm 4 phần bằng từ đó ta được lưới thứ 5 (2×2)
7.5 giây 11.25 giây 9,953,280,000
Lưới thứ 6 13 chữ số Lấy 1 ô lưới vuông từ lưới thứ 5 chia làm 4 phần bằng từ đó ta được lưới thứ 6 (2×2) 3.75 giây 5.625 giây 39,813,120,000

Chúng tôi thêm 2 chữ số vào theo định nghĩa của JIS X0410. Chữ số đầu tiên có thể từ 1 đến 8 (cấp 0) để thể hiện các khu vực trên thế giới. Phương pháp tính mức độ từ lưới cấp 1 đến cấp 6 cũng tương tự như JIS X0410. Theo nghĩa này, trong hệ thống lưới vuông thế giới bao gồm cả JIS X0410.

Bản đồ khái niệm của lưới thế giới