一般社団法人世界メッシュ研究所

Dữ Liệu GADM

Dữ liệu lưới hành chính thứ 3

Đây là dữ liệu lưới thứ ba về liên quan đến các phân khúc hành chính theo từng quốc gia (từ cấp 1 đến cấp 5) và kích thước mắt lưới (chiều dài từ đông sang tây ở phía bắc , chiều dài từ đông sang tây ở phía nam, chiều dài bắc nam, diện tích) Định nghĩa dữ liệu hành chính lưới thế giới dựa trên dữ liệu GADM. Khoảng cách và các phép tính diện tích dựa trên Hệ thống trắc địa thế giới (WGS 84).